Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Sportmaatje.net.

Sportmaatje.net is een website waar mensen terecht kunnen die graag met iemand willen sporten, maar niet de ideale partner hiervoor hebben. Zij zoeken een maatje om mee te sporten en kunnen deze vinden op Sportmaatje.net. Sportmaatje maakt het mogelijk om mensen met dezelfde sportieve interesses aan elkaar te koppelen zodat er een sportafspraak uit kan ontstaan.

Hierbij wordt u verzocht om onderstaande gebruiksvoorwaarden aandachtig door te lezen. Indien u hiermee akkoord gaat, kunt u een profiel aanmaken op de website.

Artikel 1. Definities

1.1. Sportmaatje.net verwijst naar het online platform waarop iedereen met gelijke interesses elkaar kan vinden door middel van het aanmaken van een profiel en eventueel een evenement.
1.2. Sportmaatje is de organisatie achter Sportmaatje.net
1.3. Profiel registratie van persoonsgegevens met het doel gelijkgestemden te vinden.
1.4. Evenement is het aanmaken van een activiteit, door een gebruiker, met als doel de georganiseerde gebeurtenis te laten plaatsvinden samen met andere leden.
1.5. Lid/leden de natuurlijke perso(o)n(en) die een profiel op Sportmaatje.net heeft/hebben.
1.6. Content alle door Sportmaatje geplaatste informatie op Sportmaatje.net waaronder, maar niet beperkt tot tekst, foto’s, grafische afbeeldingen, data, geluid, applicaties, software.
1.7. Gebruikerscontent alle door een Sportmaatje op Sportmaatje.net geplaatste informatie, waaronder, maar niet beperkt tot persoonlijke gegevens, tekst, foto’s, grafische afbeeldingen en feedback.
1.8. Gebruiksvoorwaarden verwijst naar deze overeenkomst.

Artikel 2. Lidmaatschap/aanmaken profiel

2.1. Om volledig gebruik te kunnen maken van Sportmaatje dient u een profiel te hebben op Sportmaatje.net. Om een profiel te hebben op Sportmaatje dient u ten minste 18 jaar te zijn. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent of toestemming hebt van uw ouder(s) of voogd(en) voor het aanmaken van een profiel.
2.2. Om volledig gebruik te kunnen maken van Sportmaatje.net, dient u een profiel te hebben aangemaakt. Voor het aanmaken van een profiel dienen alle verplichte velden te worden ingevuld. Mocht u een profielfoto hebben toegevoegd, gaat u ermee akkoord dat Sportmaatje.net in het kader van uw zichtbaarheid op de profielfoto, voor zover nodig, deze profielfoto goedkeurt.
2.3. U staat er jegens Sportmaatje.net voor in dat de informatie die u aan Sportmaatje.net verstrekt - waaronder mede te verstaan uw naam, e-mailadres en overige contactgegevens - compleet, naar waarheid en juist is.
2.4. Het is niet geoorloofd een profiel aan te maken op naam van een andere persoon, tenzij die andere persoon hiervoor toestemming heeft gegeven.
2.5. U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens die aan u ter beschikking worden gesteld. U bent tevens verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die worden verricht met gebruikmaking van uw inloggegevens en u vrijwaart Sportmaatje tegen vorderingen van derden in dit verband. Indien u het vermoeden heeft dat derden op ongeoorloofde wijze gebruik maken van uw inloggegevens, dient u Sportmaatje hierover onmiddellijk te informeren.
2.6. Het lidmaatschap is alleen bestemd voor natuurlijke personen. U stemt ermee in om de door Sportmaatje aangeboden diensten alleen voor niet-commerciële doeleinden te gebruiken.
2.7. Sportmaatje behoudt zich het recht voor (aanvragen voor) het lidmaatschap te weigeren of een profiel te blokkeren, onder meer, maar niet beperkt tot, die gevallen waarin een profiel niet de status van 100% bereikt heeft of anderszins onvoldoende bruikbaar is voor de doeleinden van Sportmaatje.
2.7 Sportmaatje.net heeft geen enkele controle over de kwaliteit, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de profielen of de uitingen van de bij haar aangesloten leden. Sportmaatje.net is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar leden en geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de profielen, uitingen of gedragingen van haar leden.
2.8. U hebt het recht om op elk gewenst moment uw account te kosteloos beëindigen.

Artikel 3. Het gebruik van Sportmaatje.net

3.1. Het hebben van een profiel van Sportmaatje.net heeft tot doel het zoeken en vinden van gelijkgestemden waarmee evenementen ondernomen kunnen worden. De door het lid op zijn/haar account verstrekte informatie dient met dit doel verband te houden. Het is niet toegestaan een account te gebruiken voor andere doeleinden, voor het verrichten van onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die naar mening van Sportmaatje, in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden.
3.2. Het hebben en gebruiken van een profiel op Sportmaatje.net is voor eigen risico van het lid. Dat wil zeggen dat het lid zelf verantwoordelijk is voor, onder andere, de mate waarin hij/zij persoonlijke informatie verstrekt aan andere leden, al dan niet ingaat op reacties van andere leden, rechtstreeks zijn/haar persoonlijke gegevens ter beschikking stelt aan andere leden, andere leden al dan niet ontmoet.
3.3. Het aanmaken en het uiteindelijk laten plaatsvinden van een evenement op Sportmaatje is voor eigen risico van het Sportmaatje. Dat wil zeggen dat Sportmaatje.net in geen enkele mate verantwoordelijk is voor de uitvoering van het evenement. Sportmaatje is niet betrokken bij eventuele daadwerkelijke evenementen. Om die reden kan Sportmaatje dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of legaliteit van de georganiseerde evenementen. Zij is daarvoor dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk.
3.4. Het lid zal zich bij het gebruik van Sportmaatje.net en alle communicatie die hij/zij verstuurt via de door Sportmaatje geboden mogelijkheden onder meer onthouden van:
a) het plegen van inbreuk op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden (waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en databankrechten;
b) het plegen van (virtuele) diefstal
c) het verspreiden van geheime- of vertrouwelijke informatie
d) het verspreiden van onrechtmatige of strafbare teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder-) porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde mailbommen e) het doen van obscene dan wel (suggestieve) seksuele uitlatingen
f) het gebruik van gegevens van de andere leden voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn bestemd, waaronder het vertrekken van deze gegevens aan derden of het versturen van spam, kettingbrieven of mailings met een commercieel karakter.
g) het plegen van computer vredebreuk (‘hacken’)
h) het vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen
i) het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevens opslag
j) het zich door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden verschaffen van toegang tot de content en/of de gebruikerscontent
k) het anderszins (al dan niet opzettelijk) nadelig beïnvloeden of verstoren van het gebruik van Sportmaatje.net door andere leden.
3.5. Bij het gebruik van Sportmaatje.net en alle communicatie die zij versturen via de door of namens Sportmaatje geboden mogelijkheden verder niet toegestaan:
a) direct of indirect contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL’s, e-mailadressen of andere herleidbare informatie in een profiel op te nemen.
b) verzoeken ter verkrijging van contactgegevens te doen aan andere leden
c) foto’s van seksuele aard of foto’s van andere mensen dan zichzelf op een profiel te publiceren
d) een profiel te gebruiken als blog, column of daarop anderszins teksten of afbeeldingen te plaatsen die niet direct of indirect gericht zijn op het vinden van een ander lid voor een evenement
e) een valse identiteit aan te nemen c.q. zich als een ander voor te doen
f) Sportmaatje.net op enigerlei wijze te gebruiken voor het adverteren voor diensten of producten
3.6 Sportmaatje.net is gerechtigd om alle profielen te controleren en is tevens gerechtigd om bij constatering van gebruik van Sportmaatje.net in strijd met het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden zonder opgave van redenen, zonder voorafgaande waarschuwing of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst een profiel te wijzigen, weigeren of verwijderen, een account tijdelijk of definitief te blokkeren, een lid tijdelijk of definitief de toegang tot Sportmaatje.net te ontzeggen en/of het profiel te beëindigen.

Artikel 4. Privacy

Op het gebruik van Sportmaatje.net is het Sportmaatje Privacy Beleid van toepassing.

Artikel 5. Intellectueel Eigendom

5.1 Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Sportmaatje.net, zoals maar niet beperkt tot, het ontwerp van de site, de vormgeving en de content van Sportmaatje.net, maar met uitzondering van de gebruikerscontent, komen toe aan Sportmaatje. Het lid dient zich te onthouden van elke inbreuk op deze rechten, waaronder begrepen het mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sportmaatje openbaar maken, bewerken, verveelvoudigen, kopiëren, of anderszins (her)gebruiken van (een deel van) de content.
5.2 Het is uitdrukkelijk verboden om bestanden, gegevens, programma’s, diensten, computercodes en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij Sportmaatje daar toestemming voor heeft gegeven.
5.3 Het lid staat er voor in dat de door hem/haar op Sportmaatje.net geplaatste Gebruikerscontent geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden en vrijwaart Sportmaatje.net zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden ter zake en voor alle schade (inclusief alle kosten) die Sportmaatje.net in verband met dergelijke aanspraken lijdt. Door het uploaden van Gebruikerscontent geeft het lid Sportmaatje.net het onherroepelijke recht om deze gebruikerscontent zonder betaling van enige vergoeding aan het sportmaatje openbaar te maken, te bewerken, te verveelvoudigen, te kopiëren en/of anderszins te (her)gebruiken in het kader van de diensten van Sportmaatje, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het mailings, testimonials en dergelijke.
5.4 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

6 Aansprakelijkheid Sportmaatje

6.1 Sportmaatje gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van informatie. Verder spant Sportmaatje zich er voor in Sportmaatje.net zorgvuldig te onderhouden, vrij van virussen te houden, ononderbroken beschikbaar te stellen en gepland onderhoud tijdig aan te kondigen.
6.2 Echter Sportmaatje garandeert uitdrukkelijk niet dat:
a) Het aanmaken van een profiel dan wel evenement resulteert in het daadwerkelijk plaatsvinden van het evenement.
b) De content en gebruikerscontent gepubliceerd op Sportmaatje.net juist en/of volledig is en dan wel geschikt is voor de doel waarvoor deze wordt gebruikt.
c) De werking van Sportmaatje.net foutloos zal zijn en niet zal worden onderbroken door storingen of voor zover nodig voor reparaties.
d) De op Sportmaatje.net geplaatste gebruikerscontent, zowel als door derden geplaatste meningen, columns, artikelen, adviezen, mededelingen, advertenties, aanbiedingen of andere informatie die afkomstig is van de betreffende auteur(s) en/of aanbieder(s), Sportmaatje.net is niet verantwoordelijk is voor de inhoud hiervan en kan de juistheid, volledigheid of het nut daarvan niet garanderen.
6.3 Sportmaatje is verder niet aansprakelijk voor:
a) gedrag van leden of derden als gevolg van of in verband met het hebben van een profiel of het gebruik van Sportmaatje.net
b) verlies van een inlogcode dan wel wachtwoord en voor onrechtmatig gebruik van het profiel of de identiteit van het profiel
c) uitval en/of onbereikbaarheid van Sportmaatje.net, het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, (elektronische) storingen.
d) Sportmaatje.net kan andere links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Sportmaatje.net. Sportmaatje is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

7. Overige bepalingen

7.1 2. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Sportmaatje op elk moment worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd op Sportmaatje.net en zijn alsdan direct van toepassing, ook op alle lopende profielen.
7.2 3. Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Sportmaatje zal in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo veel mogelijk benadert.
7.3 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
7.4 Indien u vragen, opmerkingen of klachten over Sportmaatje.net heeft, kunt u deze richten aan info@Sportmaatje.net.